جملات مارکوس آئورلیوس

سخنان زیبا و ناب مارکوس آئورلیوس

مارکوس آئورلیوس

سخنان ناب از مارکوس آئورلیوس

بدان که دیگران فقط اگر و فقط اگر به آنها اجازه دهی، می توانند باعث رنجش ات شوند؛ به خاطر بیاورید آخرین باری که دوست، آشنا یا غریبه ای به شما توهین کرد و شما را ناراحت و رنجور کرد، شما تصمیم گرفتید که کلمات شخص مذکور، شما را برنجاند به جای اینکه تصمیم بگیرید او را نادان و جاهل بدانید.

همه چیزی که ما می شنویم یک نظریه است؛ نه یک واقعیت. همه چیزی که ما می بینیم یک دیدگاه است؛ نه حقیقت.

اگر زمانی در دلت نسبت به کسی احساس عصبانیت و نفرت کردی و خواستی تلافی کنی، یکی از بهترین راه های تلافی کردن این است که سعی کنی مثل او نباشی.

مرگ مانند تولد یک راز طبیعت است.

هر عملی را در زندگیت به عنوان آخرین عملت محسوب کن.

اگر زمانی در دلت نسبت به کسی احساس عصبانیت و نفرت کردی و خواستی تلافی کنی، یکی از بهترین راه های تلافی کردن این است که سعی کنی مثل او نباشی.

چه بهتر كه اشتباه دیگری را به خودش واگذار كنیم!

بكوشیم تا هر قدر ممكن است، در هر كار و عملی، اصول علم طبیعت را با عشق و عقل درآمیزیم.

همه چیز حتی یادها و آن چه هم اكنون به یادت آمده است، كم دوام و گذراست.

شرم آور است كه وقتی هنوز تنت به ضعف و سستی نگراییده است، روحت فاسد و ناتوان شود.