جملات جان استوارت میل

سخنان ناب و زیبا جان استوارت میل

جان استوارت میل

سخنان ناب از جان استوارت میل

هر معاشرتی که موجب کمال نشود، موجب انحطاط خواهد بود؛ پس بدانیم با چه کسانی معاشرت می‌کنیم!

آنچه که عموم مردم را از اقلیت جدا می کند، ناتوانی آنها در عملکرد مطابق عقایدشان است.

بزرگترین احترام به خداوند این است که بگوییم ما چیزی نمی دانیم.

کسانی خوشبخت هستند که فکر و اندیشه شان به سوی چیزی غیر از خوشبختی خودشان است.

من نمی توانم موجودی را خیر بدانم که بـه همان معنایی از خیر که برای موجودات دیگر مراد می کنیم خیر نباشند.

ارزش یک دولت، وابسته به ارزش افرادی است که آن را تشکیل می دهند.

جامعه می بایست با همه افرادی که در مقیاسی برابر به جامعه خدمت کرده اند، به طور یکسان خوب رفتار کند و این بالاترین اصل عمومی عدالت اجتماعی و توزیعی است.

اگرچه این درست نیست کــه همه محافظه کاران، افراد نادانی هستند، اما این حقیقت است که اکثر افراد نادان محافظه کار هستند.

حقایق بسیاری هستند که نمی توانند به معنای کامل تحقق یابند؛ مگر اینکه تجربه شخصی، آن را به خانه آورده باشد.

تمامی انقلاب های سیاسی که متأثر از فتوحات بیگانگان نبوده اند، ریشه در تحولات اخلاقی داشته اند؛ انهدام ساختار حاکم تنها در اثر انهدام عقاید حاکم ایجاد می شود.