سخنان هنری دیوید ثورو

جملات زیبا و ناب هنری دیوید ثورو

هنری دیوید ثورو

سخنان ناب از هنری دیوید ثورو

این جهان، بوم نقاشی برای تخیلات ماست.

قلب همیشه بی تجربه است.

انسان ها تبدیل به ابزار ابزارهای خود شده اند.

مهم این نیست که به چه چیزی نگاه می کنی، مهم این است که چه چیزی می بینی.

به جای عشق، به جای پول، به جای شهرت، حقیقت را به من بده.

هر احمقی می تواند قانونی بر جای نهد که احمق دیگری به آن اهمیت بدهد.

حقیقتی تشویق کننده تر از این سراغ ندارم که انسان با تلاش آگاهانه و منظم می تواند زندگی خود را متعادل سازد.

هرگز چیزی عوض نمی شود؛ این ما هستیم که تغییر می کنیم.

بهترین حکومت آنست که کمتر حکومت کند.

خوب بودن تنها سرمایه گذاری است که هرگز شکست نمی خورد.