جملات جورج اورول

سخنان ناب و زیبا جورج اورول

جورج اورول

سخنان ناب از جورج اورول

هر نسلی خود را باهوش تر از نسل قبلی، و عاقل تر از نسل بعدی می داند.

برخی ایده ها به قدری اشتباه هستند که فقط یک فرد بسیار باهوش می تواند آنها را باور کند.

جنگ صلح است؛ آزادی بردگی است؛ نادانی توانایی است.

قدرت وسیله نیست، بلکه هدف است.

انسان تنها مخلوقی است که بدون تولید کردن مصرف می کند. او شیر نمی دهد، تخم نمی گذارد، بیش از اندازه ضعیف است که شخم بزند، نمی تواند آنقدر سریع بدود که خرگوش ها را بگیرد. با این حال، او ارباب همه حیوانات است.

کسی که گذشته را کنترل کند آینده را کنترل می کند؛ و کسی که حال را کنترل کند گذشته را کنترل می کند.

اگر آزادی اصلا معنایی داشته باشد، معنایش این است که حق داشته باشی به مردم چیزی بگویی که نمی خواهند بشنوند.

احمق ها همیشه خود را چیزی غیر از آنچه هستند نشان می دهند.

امروز دیگر نه عشق پاک وجود دارد و نه هوس ناب.

بعضی شکست ها از بعضی شکست های دیگر بهتر اند.