سخنان النور روزولت

جملات زیبا و ناب النور روزولت

النور روزولت

سخنان ناب از النور روزولت

زن مثل چای کیسه ای می ماند. تا زمانی که او را در آب داغ نیندازی نمی توانی بفهمی چقدر قوی است.

با فرا رسیدن روز تازه، نیروی تازه و افکار تازه هم از راه می رسند.

باید کارهایی را انجام دهی که فکر میکنی نمی توانی.

آینده متعلق به کسانی است که رویاهای خود را باور دارند.

کاری را انجام بده که در قلبت فکر میکنی درست است، چرا که در هر صورت سرزنش خواهی شد.

آینده از آن کسانی است که به زیبا بودن رؤیاهای خود ایمان دارند.

برای اداره کردن خودتان از دست هایتان استفاده کنید و برای اداره کردن دیگران از قلب تان.

افکار بزرگ در مورد ایده ها صحبت می کنند. افکار متوسط در مورد حوادث صحبت می کنند. افکار کوچک در مورد مردم صحبت می کنند.

هیچ کس نمی تواند بدون اجازه ی خودتان، به شما این احساس را بدهد که زیردست هستید.

ما می ترسیم که بیش از اندازه به کسی اهمیت بدهیم. ترسمان هم این است که طرف مقابل اصلا اهمیت ندهد.