جملات دالایی لاما

سخنان زیبا و ناب دالایی لاما

دالایی لاما

سخنان ناب از دالایی لاما

سالی یک بار به جایی برو كه پیش تر هرگز در آن جا نبوده ای.

با زمین مهربان باش.

در ناسازگاری ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعیت فعلی بپرداز. گذشته را بزرگ نكن.

فضای عشق در خانه تو شالوده ای است برای زندگی ات.

به یاد داشته باش، خاموشی گاهی بهترین پاسخ است.

هر روز مجالی را صرف خلوت كردن كن.

آنگاه كه می بازی، از باختت درس بگیر.

ما هرگز نمی توانیم صلح را در جهان بیرونی به دست آوریم؛ تا زمانی که ما به صلح با خودمان دست نیافتیم.

ایمان من به من کمک می کند غلبه کنم بر احساسات منفی و پیدا کنم تعادل را.

قواعد را فراگیر تا به چگونگی شکستن آنها به گونه ای شایسته!