سخنان کنفوسیوس

جملات زیبا و ناب کنفوسیوس

سخنان ناب از کنفوسیوس

اگر غذایی نامطبوع بخوری، آبی ناگوار بنوشی و بر خم بازوانت بالین بسازی، هنوز می توانی سرور و شادمانی را بیابی.

هر چیزی که در زندگی من یافت می شود، نتیجه همکاری و صیمیت زن من است.

نه از خودت تعریف کن و نه بدگویی. اگر از خودت تعریف کنی قبول نمی‌کنند و اگر بدگویی کنی بیش از آنچه اظهار داشتی تو را بد خواهند پنداشت.

به جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستید یک شمع روشن کنید.

اگر به خطا رفتی، از برگشتن واهمه نداشته باش.

مرد بزرگ با روی خوش رد می کند و مرد کوچک با روی ترش می پذیرد.

اشتباه را صحیح نکردن، خود اشتباه دیگری است.

کمتر می شود که حرف و روی موافق با نیت پاک قرین باشد.

طبیعی رفتار کردن بهترین شیوه آداب دانی است.

نادار باش و خرسند؛ دارا باش فروتن.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین