سخنان دکتر علی شریعتی

جملات ناب و تاثیرگذار دکتر علی شریعتی

جملات دکتر علی شریعتی

جملات دکتر علی شریعتی

“سخت است حرفت را نفهمند”

سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند،

حالا میفهمم، که خدا چه زجری میکشد

وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ،

اشتباهی هم فهمیده اند.

دکتر علی شریعتی

سخنان زیبای دکتر علی شریعتی

بدتر از توجیه‌های غلط توجیه‌های درست است، یعنی تکیه کردن بر یک حقیقت تنها براي پایمال کردن حقیقتی دیگر…!!

دکتر علی شریعتی

جملات کوتاه دکتر علی شریعتی

من علت تمام بدبختی و این روح ذلت پذیری را در دو چیز می بینم:

یکی تقیه در برابر حاکم و دیگری , ریا در برابر عوام.

دکتر شریعتی

جملات دکتر شریعتی

بهترین مترجم کسی است که:

سکوت دیگران را ترجمه کند!

شاید سکوتی تلخ گویای دوست داشتنی شیرین باشد…

“دکتر شریعتی”

جملات کوتاه دکتر علی شریعتی

اگر پیاده هم شده است سفر کن،

در ماندن،،،، می پوسی.

“دکتر شریعتی”

 

سخنان زیبای دکتر علی شریعتی

انسان مجبور نیست حقایق را بگوید..

ولی باید چیز هایی که میگوید حقیقت داشته باشد

دکتر شریعتی

 

جمله های دکتر علی شریعتی

چه بسیار انسان ها دیدم تنشان لباس نبود و چه بسیار لباس ها دیدم که انسانی درونش نبود.. !

دکتر شریعتی

جملاتی از دکتر علی شریعتی

حکومت با زکات کاخ می سازد و کاخ سازی اش را در مسجد توجیه می کند. سرمایه داران حکومتی , با پول زکات چاق و چاق تر می شوند و در مساجد پیروزی شان را به رخ مردم می کشند.

دکتر علی شریعتی

جملات کوتاه دکتر علی شریعتی

خدایا: خود خواهی را چنان در من بکش، یا چندان برکش، تا خود خواهی دیگران را احساس نکنم و از آن در رنج نباشم

دکتر علی شریعتی

جملات قصار دکتر شریعتی

بخوانیم،بدانیم و به کار بگیریم…
انواع انسان ها از دید دکتر شریعتی

آنها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب

که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از

فهمیدن تو میترسند.

“دکتر شریعتی”

اشعار دکتر علی شریعتی

فقرهمان گرد وخاکی است که

بر کتابهای فروش نرفته یک

کتاب فروشی می نشیند،

فقر شب را بی غذا

سرکردن نیست،

فقر روز را بی اندیشه

سپری کردن است…

“دکتر شریعتی”

سخنان دکتر علی شریعتی

ترجیح میدهم با کفشهایم در خیابان

راه بروم و به خدا فکر کنم

تا این که در مسجد بنشینم و به

کفشهایم فکر کنم

دکتر علی شریعتی

جملات ناب دکتر علی شریعتی

انسان معتقد و مسئول , برای دشنام هایش نیز ارج و حرمت قائل است و من هرگز آن را در نثار به کسانی که اساسا وجود ندارند , تباه نمی کنم

دکتر علی شریعتی

 

جملات دکتر علی شریعتی

آدم وقتی فقیر میشود خوبیهایش هم حقیر میشوند

اما کسی که زر دارد یا زور دارد عیبهایش هم هنر دیده میشوند

و چرندیاتش هم حرف حسابی به حساب می آیند.

دکتر علی شریعتی

جملات دکتر علی شریعتی

آدم وقتی فقیر میشود

خوبیهایش هم حقیر میشوند….

امـا

کسی که زر دارد یا زور دارد

عیبهایش هم

هنر دیده میشوند

و

چرندیاتش هم حرف حسابی

بحساب می آیند…

دکتر علی شریعتی