معنی اسم خزال

نام خزال به چه معناست؟

خزال : (عربی) با ناز راه رونده، کسی که با ناز راه می‌رود.اسم خزال

  • به نظر شما چه اسمی در کنار خزال ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام خزال چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن خزال از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به خزال تغییر میدهید؟

اسم پسر که به خزال بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با خزال به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن خزال

نام های دخترانه بر وزن خزال به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید