مجله آلامتو

اسم دخترانه ع

لیست نام های دخترانه با حرف عاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ع

عفیفه

عفيفه :    (عربي) (مؤنث عفيف)، ( عفيف.

عفت

عفت :    (عربي) 1- حالت خويشتن داريِ زن در رويارويي و معاشرت با نامحرم و حفظ آبرو، پاكدامني؛ 2-…

عظیمه

عظيمه :    (عربي) (مؤنث عظيم)، ( عظيم.

عطیه

عطيه :    (عربي) 1- آنچه از سوي خداوند يا از طرف شخصي بزرگ به كسي بخشيده شود؛ 2- انعام،…

عطوفه

عطوفه :    (عربي) (مؤنث عَطوف) زنِ مهربان و با عاطفه.

عطریه

عطريه :    (عربي) (عطر + ايه (پسوند نسبت))، منسوب به عطر؛ معطر، خوشبو.

عطرین

عطرين :    (عربي ـ فارسي) (عطر + ين (پسوند نسبت))، منسوب به عطر؛ معطر، خوشبو.

عصمت

عصمت :    (عربي) 1- معصوم بودن، بي‌گناهي، پاك‌دامني؛ 2- ناموس و عفت زنان؛ 3- (در قديم) نگهداري و محافظت؛…


جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا