اسم دخترانه ع

لیست نام های دخترانه با حرف ع


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ع

عینا

عینا :    (عربي، عیناء)، زن فراخ چشم، زن زیبا چشم.

عهدیه

عهديه :    (عربي) (عهد + ايه (پسوند نسبت))، 1- منسوب به عهد؛ 2- (به…

عواطف

عواطف :    (عربي) 1- عاطفه  ها، احساسات؛ 2- مهربانی  ها، الطاف.

علیمه

عليمه :    (عربي) (مؤنث عليم)، ( عليم.

علیا

عُلیا :    (عربي) 1- ویژگی جایی که نسبت به جای دیگر بر بلندی قرار…

علویه

علويه :    (عربي) 1- (مؤنث علوي)، منسوب به علي؛ 2- آنچه كه مرتفع باشد؛…

عقیله

عقيله :    (عربي) (مؤنث عقيل)، 1- زن بزرگوار؛ 2- هر چيز گرامي و ارجمند،…

عقیق

عقيق :    (عربي) 1- سنگي سليسي و آبدار و قيمتي، كه رنگ سرخ آن…

عفیفه

عفيفه :    (عربي) (مؤنث عفيف)، ( عفيف.

عفت

عفت :    (عربي) 1- حالت خويشتن داريِ زن در رويارويي و معاشرت با نامحرم…

عظیمه

عظيمه :    (عربي) (مؤنث عظيم)، ( عظيم.

عطیه

عطيه :    (عربي) 1- آنچه از سوي خداوند يا از طرف شخصي بزرگ به…

عطوفه

عطوفه :    (عربي) (مؤنث عَطوف) زنِ مهربان و با عاطفه.

عطریه

عطريه :    (عربي) (عطر + ايه (پسوند نسبت))، منسوب به عطر؛ معطر، خوشبو.

عطرین

عطرين :    (عربي ـ فارسي) (عطر + ين (پسوند نسبت))، منسوب به عطر؛ معطر،…

عصمت

عصمت :    (عربي) 1- معصوم بودن، بي‌گناهي، پاك‌دامني؛ 2- ناموس و عفت زنان؛ 3-…

عشرت

عشرت :    (عربي، عشیرة) 1- خوش گذرانی، کام جویی؛ 2- (در قدیم) هم نشینی،…

عسل

عسل : (عربی) 1- انگبین، مایع خوراكيِ غلیظ و چسبناكی كه زنبور عسل تولید می‌كند؛…

عزیزه

عزيزه :    (عربي) (مؤنث عزيز)، ( عزيز.

عزت

عِزت :    (عربي) 1- عزيز و گرامي بودن، سربلندي و ارجمندي در مقابلِ ذلت؛…

1 2

جستجو در بانک اسامی آلامتو