اسم دخترانه ص

لیست نام های دخترانه با حرف ص


℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ص

صونا

صونا :    (عربي ـ فارسي) (صون + ا (پسوند نسبت))، 1- منسوب به صون؛…

صوفیا

صوفيا :    (عربي ـ فارسي) (صوفي + ا (پسوند نسبت))، منسوب به صوفي، (…

صنوبر

صنوبر :    (عربي، صَنَوبر، معرب از یونانی) (در گیاهی) نام چند نوع گیاه درختی…

صنم

صنم :    (عربي) 1- (به مجاز) (شاعرانه) بت، شخص زيبا رو، معشوق زيبارو؛ 2-…

صفیه

صَفيه :    (عربي) 1- (مؤنث صفي)،( صفي. 1- ، 2- و 3-  ؛ 2-…

صفورا

صفورا :    (معرب از عبري) (اَعلام) نام زوجه‌ي حضرت موسي(ع) و دختر حضرت شعيب(ع).

صفا

صفا :    (عربي) 1- داشتن رفتار و كرداري همراه با دوستي و صميميت، يكرنگي،…

صغری

صغري :    (عربي) 1- (مؤنث اصغر)، كوچك، كوچكتر؛ 2- (اَعلام) فاطمه‌ي صغري: دختر علي…

صدیقه

صِديقه :    (عربي) 1- (مؤنث صديق)،   صديق. 1- ،2- و 3-  ؛ 2- 1)…

صدف

صدف :    (عربي) 1- نام عمومي نرم‌تنان دو كفه‌اي و نوعي خاص از آنها؛…

صدری

صدري :    (عربي ـ فارسي) (صدر + ي (پسوند نسبت))، 1- منسوب به صدر،…

صحرا

صحرا :    (عربی، صحراء) 1- (در جغرافیا) بیابان؛ 2- محلی خارج از منطقه  ی…

صبیه

صَبيه :    (عربي) به گونه‌ احترام آميز به معني دختر (فرزند).

صبورا

صبورا :    (عربي ـ فارسي) (صبور + ا (الف نسبت يا تعظيم))، به معني…

صائمه

صائمه :    (عربي) (مؤنث صائم) (در قديم) آن‌كه روزه مي‌گيرد، روزه‌گير، روزه‌دار.

صاحبه

صاحبه :    (عربي) (مؤنث صاحب)، ( صاحب 1- ، 3- ، 4- و 5-


⚑ جستجو در بانک اسامی آلامتو