معنی اسم گرگین

نام گرگین به چه معناست؟

معنی نام گرگین: منسوب به گرگ، مانند گرگ قوی و بی باک، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی پسر میلاد در زمان کیکاووس پادشاه کیانیاسم گرگین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار گرگین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام گرگین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن گرگین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به گرگین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به گرگین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با گرگین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن گرگین

نام های دخترانه بر وزن گرگین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید