معنی اسم حسام

نام حسام به چه معناست؟

حسام :   (عربي) (در قديم) شمشير تيز و برنده.

حِسام‌الدين : (عربي) 1- (در قديم) شمشير دين؛ 2- (اَعلام) 1) حسام‌الدین چلبی: [622-683 قمری] صوفی اهل آسیای صغیر، از تبار ایرانی (مردم ارومیه)، مرید، شاگرد، دوست و جانشین مولوی، که مثنوی مولوی به خواهش و بنام او سروده شده است؛ 2) حسام‌الدین خلیل: اتابک لر کوچک [قرن 7 هجری] که به دست سردار خلیفه‌ي بغداد کشته شد و جسدش را سوزاندند؛ 3) حسام‌الدین علی: از شاهان آل شنسب، که نظامی عروضی [در سال 550 هجری] چهارمقاله را به نام او نوشته است؛ 4) حسام‌الدین عمر: اتابک لر کوچک [693 هجری]، که بر اثر مخالفت امیران جایش را به صمصام‌الدین محمود داد و با او در حکومت شریک شد. در سال 695 هجری به فرمان غازان خان کشته شد.اسم حسام

  • به نظر شما چه اسمی در کنار حسام ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام حسام چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن حسام از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به حسام تغییر میدهید؟

اسم پسر که به حسام بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با حسام به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن حسام

نام های دخترانه بر وزن حسام به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید