معنی اسم جاماسپ

نام جاماسپ به چه معناست؟

معنی نام جاماسپ: جاماسپ، از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی، وزیر و راهنمای لهراسپ و گشتاسپ پادشاهان کیانی

جاماسپ

در سنت زردشتیان جاماسب از خاندان هوگوه و برادر فرشوشتر بود و هر دو برادر وزیر گشتاسب بودند . جاماسب با دختر زردشت بنام پور چیست ازدواج کرد . وی در ادبیات ایران و عرب بلقب ((فرزانه)) و (( حکیم )) خوانده شده پیشگوییهایی بدو نسبت داده اند که ذکر آنها در رساله پهلوی (( یادگار زریران )) و (( گشتاسب نامه دقیقی )) و (( جاماسب نامه )) آمده .

جاماسپ نامه

رساله ای بزبان پهلوی در حدود ۵٠٠٠ کلمه مشتمل بر افسانه های جالب توجه مربوط به پادشاهان داستانی ایران. این کتاب به پارسی ترجمه شده .


اسم جاماسپ

  • به نظر شما چه اسمی در کنار جاماسپ ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام جاماسپ چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن جاماسپ از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به جاماسپ تغییر میدهید؟

اسم پسر که به جاماسپ بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با جاماسپ به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن جاماسپ

نام های دخترانه بر وزن جاماسپ به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید