مجله آلامتو

جاذبه های دیدنی و توریستی مسکو

با زیباترین مناطق گردشگری مسکو آشنا شوید؛
(3 رای, امتیاز میانگین: 5٫00 از 5)

moscow

زمزمه‌هایی از توافق مقامات ایران و روسیه برای سفر بدون ویزا بین ایران و روسیه به گوش میرسد و به همین مناسبت آشنا شدن گردشگران ایرانی با شهری مانند مسکو ضروری به نظر میرسد.

به گزارش آلامتو و به نقل از الی گشت؛ مسکو پایتخت پهناورترین کشور دنیا ، سرزمین تزارها و کلیساهای رنگارنگ به همراه سنت پترزبورگ از جاذبه های مهم گردشگری به شمار می آیند. در سفر به روسیه،جاذبه های مشهوری چون میدان سرخ و کاخ کرملین را در کرانه رود مسکو می توان یافت که البته آنها را در مقاله جاذبه های تاریخی مسکو معرفی کردیم. این شهر دارای مراکز هنری، مراکز خرید، سالن های نمایش و رستورانهای متنوع و متعددی است که همگی گردشگران را تحت تاثیر قرار می دهند.

کرملین

کرملیــن نــه فقــط نمــاد مســکو، بلکــه نمــاد روســیه اســت. این جــا شــاهد وحشــت افکنی ایــوان مخــوف، حملــه ی ناپلئــون، دیکتاتــوری پرولتاریــای لنیــن، اســتبداد اســتالینی، اصلاحــات گورباچــف و اعــلام موجودیــت روســیه ی جدیــد بــوده اســت. بنابرایــن، هرجــور شــده کرملیــن را در برنامــه ی خودتــان جــا بدهیــد.
زمیــن مثلث شــکل کرملیــن در ســاحل شــمالی رود مســکو قــرار گرفتــه اســت و احتمــالا اولیــن ســاختمان کرملیــن ر ا در قــرن یازدهــم ســاخته اند. حــالا دیوارهایــی بــه ارتفــاع ۲۵.۲ متر دورتــادور کرملیــن را گرفته انــد و میــدان ســرخ را هــم بیــرون دیــوار شــرقی کرملیــن می شــود دیــد.منطقــه ی سوفیســکایا در آن ســوی رود مســکو بهتریــن چشــم انداز را بــه کرملیــن دارد.
واژه ی کرملیــن بــه معنــای اســتحکامات شــهر اســت. اولیــن دیــواری کــه در ســال ۱۱۵۰ دور مســکو کشــیدند، دیــواری چوبــی و کم ارتفــاع بــود. امــا بــا افزایــش نفــوذ شــاهزاده های مســکو، ایــن شــهر هــم مهم تــر شــد و در ســال ۱۳۶۰ میــلادی، دیوارهایــی ِاز ســنگ آهــک برایــش ســاختند کــه بــه «کرملیــن ســنگ ســفید» مشــهور شــدند.

ساختمان های شمالی و غربی کرملین

بــرج کوفتایــا، تنهــا بازمانــده ی برج پل هــای ایــن بخــش از کرملیــن، ورودی اصلــی مجموعــه اســت. اگــر از ایــن بــرج وارد کرملیــن شــوید و کنــار دیــوار قــدم بزنیــد، بــه بــرج دروازه ی تثلیــث می رســید و در ســمت راســت ایــن بــرج هــم کاخ قــرن هفدهمــی پتشــنی را می بینیــد کــه محــل زندگــی اســتالین بــوده اســت.

کاخ اسقف

کاخ اســقف را در اواســط قــرن هفدهــم ســاخته اند و مهم تریــن بخــش آن تــالار صلیبــی اســت کــه مهمانی هــای تــزار را آن جــا برگــزار می کرده انــد. ایــن کاخ بــه کلیســای پنــج قبــه ی دوازده حــواری هــم راه دارد و اغلــب نمایشــگاه های ویــژه ای هــم در آن برپاســت کــه البتــه بــرای بازدیــد از آن هــا بایــد جداگانــه بلیــت بخریــد.

کلیسای جامع صعود مریم

در قلــب کرملیــن، سبرنایا یــا کلیســا قــرار دارد کــه دورتــا دورش را ســاختمان هایی خیره کننــده گرفته انــد. کلیســای صعــود مریــم در ضلــع شــمالی ایــن میــدان اســت. ایــن کلیســا را کــه پنــج گنبــد طلایــی دارد بیــن ســال های ۱۴۷۵ تــا ۱۴۷۹ ســاخته اند و محــل دفــن بســیاری از رهبــران کلیســای ارتدوکــس روســیه اســت.

ناقوس تزار

کنــار بــرج ناقــوس ایــوان مخــوف، ناقــوس تــزار را می بینیــد کــه بزرگ تریــن ناقــوس جهــان اســت و ۲۰۲ تــن وزن دارد کــه البتــه بــه صــدا در نمی آیــد.

اسلحه خانه

kremlin-armory

اســلحه خانه در گوشــه ی جنــوب غربــی کرملیــن قــرار گرفتــه و گنجینه هــای ســران حکومــت و کلیســای روســیه را در خــود جــای داده اســت. در اتــاق شــماره ی ۷ ، می توانیــد تخــت پادشــاهی پتــر کبیــر و ایــوان پنجــم و تــاج ۸۰۰ الماســه ی تــزار الکســی را هــم ببینیــد.

نمایشگاه صندوق الماس

اگــر جواهــرات گنجینه هــای اســلحه خانه اشــتهایتان را بــرای دیــدن المــاس فــرو ننشــاند، می توانیــد ســری بــه نمایشــگاه صنــدوق المــاس بزنیــد کــه در همــان اســلحه خانه قــرار گرفتــه اســت و پــر اســت از جواهــرات و ســنگ هایی قیمتــی کــه تزارهــا و امپراتریس هــای روســیه طــی قرن هــا جمــع کرده انــد، از جملــه بزرگ تریــن یاقــوت کبــود جهــان.

موزه ی تاریخ کشور

ایــن مــوزه در شــمال میــدان ســرخ قــرار گرفتــه و روایتگــر تاریــخ روســیه از عصــر حجــر تــا امــروز اســت. خــود ســاختمان قــرن نوزدهمــی مــوزه هــم دیدنــی اســت، چــون هــر اتاقــش را بــه ســبک یــک دوره یــا یــک منطقــه طراحــی کرده انــد. بــا خریــد یــک بلیــت مشــترک می توانیــد هــم مــوزه ی تاریــخ کشــور و هــم کلیســای ســنت باســیل را ببینیــد.

میدان سرخ

درســت بیــرون دیــوار شــمال شــرقی کرملیــن، میــدان ســرخ، یــا بــه قــول روس ها کراســنایا پلوشــچاد، را می بینیــد. در جنــوب ایــن میــدان هــم کلیســای جامــع ســنت باســیل را پیــدا می کنیــد کــه مهم تریــن نمــاد روســیه اســت. میــدان ســرخ در آغــاز مرکــزی بــرای تجــارت بــود و همیشــه مراســم مهــم مســکو را در آن برگــزار می کرده انــد. همین جــا بــود کــه ایــوان مخــوف در ســال ۱۵۴۷ پیــش چشــم همــه بــه گناهانــش اعتــراف کــرد و بعدهــا بســیاری از دشــمنانش را هــم این جــا اعــدام کــرد. حاکمــان کمونیســت شــوروی هــم رژه هــای نظامــی عظیــم ارتــش را این جــا برگــزار می کردنــد. عبــور و مــرور ماشــین ها در میــدان ســرخ ممنــوع اســت، البتــه به جــز لیموزین هایــی کــه گاه گاهــی از دروازه ی کرملیــن می گذرنــد. ایــن محوطــه ی ســنگ فرش ۴۰۰ در ۱۵۰ متــر، کانــون تاریــخ روســیه اســت و مخصوصــا شــب ها نظیــر نــدارد.

آرامگاه لنین

مقبــره ی گرانیــت لنیــن، رهبــر ســابق بلشــویک ها، از آن جاهایــی اســت کــه حتمــا بایــد ببینیــد. بیــن ســال های ۱۹۵۳ تــا ۱۹۶۱ ، اســتالین هــم در ایــن مقبــره بــا لنیــن شــریک بــود، امــا در ســال ۱۹۶۱ بقایــای بدنــش را بــه نقطــه ای پشــت مقبــره ی لنیــن منتقــل کردنــد. قبــل از ایــن کــه در صــف ورود بــه مقبــره بایســتید، دوربیــن و وســایلتان را بــه دفتــر امانــات مــوزه ی تاریــخ کشــور بســپارید. بــد نیســت وقتــی از جلــوی جســد مومیایی شــده ی لنیــن گذشــتید، از آرامــگاه بیــرون بیاییــد و محــل دفــن اســتالین، برژنــف و دیگــر رهبــران حــزب کمونیســت را هــم ببینیــد.

کلیســای جامــع ســنت باســیل

هیــچ عکســی از کلیسای جامع پکروســکی یــا همــان کلیســای جامــع ســنت باســیل نمی توانــد زیبایــی مدهوش کننــده ی رنگ هــا و شــکل های آن را نشــان دهــد. ایــن نمــاد روســیه را بیــن ســال های ۱۵۵۵ تا ۱۵۶۱ بــه شــکرانه ی پیــروزی ایــوان مخــوف بــر تاتارهــا ســاختند. می گوینــد وقتــی کار ســاخت ایــن کلیســای خیره کننــده بــه پایــان رســید، ایــوان چشــم های معمــارش را کــور کــرد تــا دیگــر نتوانــد اثــری بــه ایــن زیبایــی بســازد. ایــن کلیســای جامــع در واقــع ترکیبــی اســت از ۹ کلیســای کوچــک در کنــار هــم.

موزه ی تاریخ شهر مسکو

اگــر می خواهیــد بــا قصــه ی تاریخــی شــهر مســکو آشــنا شــوید، حتمــا ســری بــه ایــن مــوزه بزنیــد تــا ببینیــد کــه شــهر چگونــه از نقطــه ی مرکــزی کرملیــن بــه ســوی بیــرون رشــد کــرده است.

موزه ی هنرهای زیبای پوشکین

ایــن مــوزه نــه تنهــا بــه خاطــر نقاشــی های امپرسیونیســتی و پست امپرسیونیســتی خــود مشــهور اســت، بلکــه مجموعــه ای از آثــار هنــری اروپــای دوره ی رنســانس بــه بعــد را هــم در خــود جــای داده اســت؛ آثــاری کــه بیشــتر آن هــا را بلشــویک ها پــس از انقــلاب اکتبــر ۱۹۱۷ از مجموعه هــای خصوصــی ضبــط کردنــد. اگــر بــه ایــن مــوزه رفتیــد، آثــار نقاشــان آلمانــی و فلانــدری قــرن هفدهــم را از دســت ندهیــد کــه شــامل چنــد پرتــره از رامبرانــد هــم می شــوند. این جــا مجموعــه ای عالــی از آثــار بازمانــده از مصــر باســتان، مثــل چنــد اســلحه، جواهــرات، چنــد ســنگ قبــر و دو مومیایــی را هــم خواهیــد دیــد.

پارک گورکی

پــارک گورکــی، یــا همــان پــارک فرهنــگ کــه هــم فضــای ســبز دارد و هــم ســرگرمی های مــدرن، بهتریــن جــا بــرای فــرار از هیاهــوی مســکو اســت؛ پارکــی در طــول رود مســکو کــه رســتوران ها و کافه هــای زیــادی را هــم در آن پیــدا می کنیــد. این جــا می توانیــد دوچرخــه یــا قایــق کرایــه کنیــد، ســری بــه ســینما تئاتر روبــاز پــارک بزنیــد و از اینترنــت رایــگان وای فای هــم اســتفاده کنیــد. زمســتان ها هــم در پیســت پــارک گورکــی، مســابقه های پاتینــاژ برگــزار می کننــد.

تئاتر بلشوی

تئاتــر بلشــوی هــم از آن جاهایــی اســت کــه حیــف اســت در مســکو باشــید و ســراغش نرویــد. این جــا بهتریــن اپراهــا و باله هــای روســیه و شــاید جهــان را اجــرا می کننــد ِو گذرانــدن یــک شــب در ایــن تئاتــر تاریخــی تجربــه ای رمانتیــک خواهــد بــود. یادتــان باشــد کــه بهتــر اســت بلیتتــان را از قبــل بخریــد و هیــچ وقــت هــم ســراغ بــازار ســیاه بلیت فروش هــای جلــوی تئاتــر نرویــد، چــون ممکــن اســت بلیت هــای نمایشــی در ســال گذشــته را بــه شــما قالــب کننــد.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین

نظر خود را بیان کنید