مجله آلامتو

اگر در جستجوی کار هستید باید بدانید روش های انتخاب کارفرما ها بر چه مبنایی است به این ترتیب استخدام شدن شما تسهیل خواهد شد پس تا انتهای این گزارش را بخوانید.

به گزارش آلامتو به نقل از بانکی،غير معمول است که از يک شيوه گزينش، به تنهايي استفاده شود. تلفيق دو يا چند شيوه، به طور کلي کاربرد دارد،  انتخاب اين شيوه ها به عوامل ذیل بستگي دارد :

1-معيارهاي گزينش براي تصدي پست :

به عنوان مثال، شيوه هاي گزينش گروه و فعاليت هاي مرکز ارزيابي فقط براي انواع خاصي از مشاغل، نظير مديريت و شغل سرپرستي، مناسب و مفيد است.

2-مقبوليت و مناسب بودن شيوه ها :

براي داوطلبان مشمول، يا احتمالاً مشمول شده، در گزينش. به عنوان مثال، ممکن است تست هاي هوش به منزله توهين به متقاضياني تصور شود که تاکنون صاحب پست عالي بوده اند.

3-توانايي هاي کارکنان گنجانده شده در فرآيند گزينش :

اين عامل، به خصوص در به کارگيري تست ها و مراکز ارزيابي، به کار مي رود. فقط آن دسته از کارکناني که به شکل مناسبي از طريق مجوز علمي يا حضور در رشته ايي معين، واجد شرايط هستند، ممکن است آزمون هاي روان شناسي را اجرا کنند.

4-سهولت اجرا :

به منظوراهداف اجرايي، شايد ترتيب دادن يک يا دو مصاحبه خصوصي براي داوطلبان ، راحت تر از سازماندهي هيئتي متشکل از چهار عضو باشد که نياز باشد همگي همزمان در دسترس باشند.

5-عوامل زماني :

گاهي اوقات نياز است که پستي فوراً پر شود، و ممکن است زمان از طريق سازماندهي مصاحبه هاي فردي بيش از شيوه هاي گزينش گروهي، که به معناي انتظار به مدت يک روز در جهت قابل دسترس شدن تمامي داوطلبان مي باشد، صرفه جويي شود.

6-صحت و درستي :

صحت و درستي در گزينش، به طور کلي در رابطه با تعداد شيوه هاي گزينش مناسب به کار رفته افزايش مي يابد.

7-هزينه : ممکن است اجراي تست ها، هزينه هاي زيادي را در برداشته باشد، اما هنگاميکه هزينه اوليه خرج شده است، معمولاً، اجراي آن، ارزان مي باشد. مراکز ارزيابي شامل هزينه بيشتري است و همچنان اجراي آن، نسبتاً گران است. از سوي ديگر، مصاحبه ها فقط هزينه متوسطي را براي راه اندازي در شرايط آموزش مصاحبه کننده، به همراه دارند، و براي مجري، تا حدودي ارزان مي باشند. براي شيوه هاي پرخرج تر، باي به اين تصميم گيري توجه بيشتري شود که آيا پيشرفت در تصميم گيري گزينش، چنين هزينه هايي را توجيه مي کند.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین

نظر خود را بیان کنید