فال انبیا حضرت هود

فال برای سلامتی بیمار و شفای مریض

چو در فال تو آمد، حضرت هود (ع) – شود احوال بیمار تو ،بهبود
شفا،یابی تو از لطف خداوند – شود اندوه بسیار تو محدود

ای صاحب فال ،بیمار تو به لطف و كرم پروردگار،شفا خواهد یافت و احوال پریشان تو را آسوده خواهد كرد و هرگز نگران مباش و به لطف خداوندی ایمان داشته باش بدرگاه او استغفار كن كه تغییری دروضع تو پیدا خواهد شد كه بسلامت می رسی و انبساط خاطر پیدا می كنی،انشاء الله


برای تکرار فال انبیا، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

فال انبیا