چو در فال تو آمد ،نام هارون (ع) – شود ،سرمایه كار تو افزون
از این سرمایه، همچون، حاتم طی – به بخشا،نی،بنه مانند قارون

ای صاحب فال در اثرمساعدت و نزدیكی با یكی از بستگان ، رونقی در زندگی تو حصل میگردد كه سرمایه كارت بالا می گیردوجزو، سرمایه داران بزرگ میشوی ، پس شكرانه خداوندی را بجای آور و از آن سرمایه بدیگران انفاق كن و از بخل و حسد بپرهیز و از اندوختن مال جداً خودداری كن تادر دنیا و آخرت رستگار شوی،انشاءالله


برای تکرار فال انبیا، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

فال انبیا