چو در فال تو آمد حضرت شیث (ع) – مخور ،اندوه دنیا را به هر حیث
كه این دنیای مكار ، جفاكار – نه با موران وفا كرده نه با لیث

ای صاحب فال . اندوهگین و غمناك مباش و به دنیا دل مبند و بفكر دنیا مباش،آنچه مشیت الهی باشد پذیرا باش و شكر نعمت،بجای آر و خود را بیهودمیازاركه این دنیای غداروحیله گر و جفاكار، نه به مورچگان وفاكرده نه بر «لیث» نره شیر، پس از هر جهت آسوده خاطر باش و با آنچه از طرف خداوند برای تو مقرر گردیده اكتفا كن و دعا كن كه اوضاع و احوال تو بدتر از این نشود انشاءالله، كه گفته اند
شكر نعمت ،نعمتت، افزون كند كفر،نعمت،از كفت، بیرون كند


برای تکرار فال انبیا، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

فال انبیا