سریعترین ماهی های جهان از نوع شمشیر ماهیان دندان دار هستند ، گونه Istiophorus platypterus که در اقیانوس هند یافت می شود و گونه Istiophorus albicans از این ماهی که در اقیانوس آرام مرکزی و غربی دیده می شوند و به ماهی های دریانورد معروف شده اند میتوانند با سرعتی معادل 100 کیلومتر در ساعت در آب حرکت کنند.

سریعترین ماهی جهان را بشناسید + عکس

سریعترین ماهی جهان را بشناسید + عکس

عکس شمشیر ماهی

سریعترین ماهی جهان را بشناسید + عکس

سریعترین ماهی جهان را بشناسید + عکس

سریعترین ماهی جهان را بشناسید + عکس


نظر خود را بیان کنید