مجله آلامتو

تعبیر خواب گ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول گفهرست تعبیر خواب گ

تعبیر دیدن گاو در خواب
گاو

در مورد گاو مکرر اشاره شد و نوشته ام که حیوانات حلال گوشت نعمت و برکت و خیر و خوبی…

گرگ wolf
گرگ

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد. اگر بیند گرگ را بکشت و…

موی بلند زن hair
گیسو

موی انبوه و نبافته بلند را گیسو می گویند. اگر بافته باشد طره است که طره تعبیر دیگری دارد. داشتن…

گوسفند sheep
گوسفند

گوسفند نیز از حیوانات حلال گوشت است و دیدنش در خواب مبارک است و نیکو. تعبیر قوچ و گوسفند را…

دیدن گراز در خواب
گراز

گراز تعبیری به مانند تعبیر خوک را دارد و کلا پولی است که با تدبیر و تلاش تحصیل می شود…

گل Flower
گل

درخت گل در خواب های ما زنی خوب است که به تعداد گلهایش فرزندان خوب و برومند می آورد. دیدن…

گچ
گچ

گچ چه خشک باشد و چه تر و چه محلول، گرفتاری و مشکلات زندگی است. ابن سیرین نقل کرده است…

تیر arrow
گلوله

لطفا به حرف ت و تعبیر تیر مراجعه کنید.

1 2 3

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو