تعبیر خواب گ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول گ


ADS
ADS

فهرست تعبیر خواب گ

گچ
گچ

گچ چه خشک باشد و چه تر و چه محلول، گرفتاری و مشکلات زندگی است. ابن سیرین نقل کرده است…

تیر arrow
گلوله

لطفا به حرف ت و تعبیر تیر مراجعه کنید.

گرگ wolf
گرگ

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد. اگر بیند گرگ را بکشت و…

بنفشه Violets
گل بنفشه

گل بنفشه در خواب مرد، زن است و ناکامي براي زن، غم است و جدائي و اين مطلقا با رنگ…

گربه cat
گربه

ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند…

گردو walnuts
گردو

تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این تفاوت کلی است. گردو با…

گریه cry
گریه

گریه در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق می افتد خواب گریه ببینیم.…

گل Flower
گل

درخت گل در خواب های ما زنی خوب است که به تعداد گلهایش فرزندان خوب و برومند می آورد. دیدن…

1 2 3

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو