مجله آلامتو

تعبیر خواب گ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول گفهرست تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گوساله
گوساله

دیدن حیوانات حلال گوشت و دام های مفید در خواب خوب است و تقریبا هیچ زاویه بدی ندارد. گوساله نیز…

تعبیر خواب گوریل
گوریل

دیدن این نوع حیوانات که شناخت زیادی از آن ها نداریم ولی به طور ناخودآگاه از انواعشان می ترسیم واکنش…

تعبیر خواب گدا
گدا

گدا در خواب های ما انسانی است بزرگ منش و خیر و نیکوکار که بدون آشنائی قبلی به ما محبت…

تعبیر خواب گالش
گالش

گالش هم تعبیر کفش را دارد، یعنی این نیز همسر است با این تفاوت که گالش زنی است با قابلیت…

تعبیر خواب گردباد
گردباد

گردباد آفت و بلا است و همان طور که نه از علت بروز گردباد آگاهی داریم و نه از زمان…

تعبیر خواب گز
گز

دیدن گز در خواب خوب است و مالی تعبیر می شود که با رنج و زحمت وتلاش به دست می…

تعبیر خواب گشنیز
گشنیز

گشنیز از سبزی هائی است که خوب شناخته نشده و معبران نوشته اند غصه و ناراحتی است. برخی از معبران…

تعبیر خواب گل
گل و لای

تعبیر گِل را در کاه گل نوشته اند. دیدن گل در خواب خوب نیست و گرفتاری دست و پا گیر…

1 2 3 5

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو