مجله آلامتو

تعبیر خواب ک

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول کفهرست تعبیر خواب ک

تعبیر خواب کر
کر

خوشتن را در خواب کر دیدن نشان آن است که از سخنان مردم آزرده می شوید یا مطالبی می شنوید…

تعبیر خواب گنجه
کمد

(کمد=گنجه) در خواب کمد دیدن یا داشتن آن نشان آن است که با شخصی اعم از زن یا مرد امین…

تعبیر خواب کریستال
کریستال

کریستال در زندگی روزمره ما چیزی است تجملی و ظریف که در خواب نیز همین ظرافت و تفنن خویش را…

کتاب book
کتاب

معبران نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند کتاب حساب می خواند غمگین می شود و چنان چه افسانه و…

کلید key
کلید

داشتن کلید در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانید به مدد کلید قفل در بسته ای را بگشائید و پشت…

دیدن کبک در خواب
کبک

اگر مردی مجرد یا جوانی ازدواج نکرده در خواب ببیند کبکی دارد، یا کبکی را زنده گرفته یا سر به…

کشتی ship
کشتی

کشتی پایگاهی است که بر آن قرار می گیریم تا از آب بگذریم. آب خود آیت رحمت است و مصداق…

رنگ شناسی در شخصیت زنان
کلاه

کلاه معرف عزت و حرمتی است که نزد مردم داریم. نماینده برداشتی است که دیگران نسبت به ما دارند و…

1 2 3 5

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو