تعبیر خواب ک

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ک


ADS
ADS

فهرست تعبیر خواب ک

کاشی
کاشی

اگر در خواب دیدید که مقداری کاشی منقش داریدمالی گران صاحب خواهید شد. چنانچه ببینید تعدادی کاشی در بغل دارید…

کالباس
کالباس

کالباس مال و نعمتی است که زحمت به دست آوردن و تهیه آن را دیگری کشیده و بهره برداریش به…

کچل شدن
کچل شدن

محمد بن سیرین می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که موی جلوی سرش ریخته و کچل شده است به این…

تعبیر خواب کرگدن rhino
کرگدن

گاهی اوقات در خواب هایمان حیواناتی را میبینیم که ممکن است هیچگاه آنها را از نزدیک ندیده باشیم که در…

کابل
کابل

کابل در خواب های ما نشان امنیت است و به هر صورتی که باشد و ببینید بد نیست. اگر در…

کاج cedar-pine
کاج

کاج هم سر سبزي و خرمي است و هم سردي و بي مهري و تشخيص تعبير مربوط بستگي دارد به…

قصر Castle
کاخ

لطفا به حرف ـ ق ـ کلمه قصر نگاه کنيد. تعبير قصر و کاخ يکي است.

کامیون Truck
کامیون

کامیون در خواب های ما تعبیر واحد و خاصی ندارد و اشاره به چیزهای مختلفی می تواند باشد. این تغییر…

1 2 3 4

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو