تعبیر خواب چفهرست تعبیر خواب چ

تعبیر خواب چتر umbrella
چتر

باران در جائی نعمت و خیر و برکت است و در جائی بخصوص اگر برسر و روی انسان ریخته شود…

تعبیر خواب
چپاول

چپاول و تاراج و يغما و غارت يک تعبير دارند. در مورد تعبير چپاول به حرف -ت- و کلمه تاراج…

تعبیر خواب dreams
چلاق

اگر در خواب ببینید که چلاق شده اید و قادر به برخاستن نیستید نشان آن است که رازی دارید، بزرگ…

تعبیر چنگک
چنگک

چنگک در خواب آز و طمع است و کلاشی و ریزه خواری. اگر ببینید که چنگکی بر سر ریسمانی می…

تعبیر چاقچور
چاقچور

چاقچور نیز از انواع لباس زنانه است که پوشیدنش این روزها مرسوم نیست. چاقچور مانند سایر البسه زنانه چیزی نیست…

تعبیر خواب dreams
چفت

چفت کدبانو و زن خانه است. چفت در خواب های ما کسی است که هم می تواند ریخت و پاش…

چینه دان
چینه دان

چینه دان نقطه ضعف شماست و چنانچه ببینید چینه دان مرغی را بیرون می آورید و دور می افکنید عیب…

تعبیر چینه
چینه

چینه در خواب های ما حصاری است تقلبی و سست و بی بنیاد. اگر دیدید سوار چینه ای هستید و…

1 2 3 7

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو