تعبیر خواب چفهرست تعبیر خواب چ

تعبیر دیدن چوب پنبه در خواب
چوب پنبه

چوب پنبه در خواب ما مردی است تن لش، پرخور و بیکاره و غیر مفید که با ادعای زیاد پوک…

تعبیر چوب کبریت در خواب
چوب کبریت

چوب کبریت بر خلاف چوب پنبه، آدمی است کوچک ولی مفید و موثر که با وجود ظاهر بی ارزشی که…

تعبیر خواب چوب
چوب

چوب در خواب تباین و اختلاف و نفاق و دودستگی و چیزهائی است از این دست. چوب در خواب انسانی…

تعبیر دیدن چنگال در خواب چیست
چنگال

چنگال غذا خوری در خواب زنی است صمیمی و یک رنگ و عاشق پیشه که بیننده خواب را بسیار دوست…

تعبیر دیدن چوپان در خواب
چوپان

چوپان در خواب دیدن بسیار نیکو است و خوابی است مبارک و میمون. بیشتر انبیا الهی و پیغمبران بزرگ چوپان…

تعبیر خواب چیت
چیت

چیت چلوار نقاشی شده است. آنچه در مورد چلوار گفتیم در مورد چیت نیز تا حدی صدق می کند به…

تعبیر خواب چکش
چکش

چکش در خواب های ما عاملی است قاطع و نیرومند. این هم می تواند یک وسیله باشد و هم ممکن…

چای در خواب
چای

چای خشک غم و غصه، اندوه و گرفتاری است و مقدار این غم و غصه بستگی دارد به مقدار چای…

1 2 3

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو