تعبیر خواب چ


ADS
ADS

فهرست تعبیر خواب چ

چغندر
چغندر

معبران در مورد چغندر نوشته اند غم و اندوه است و بهتر اینست که خورده نشود و بیننده خواب آن…

چین و چروک پوست صورت
چروک

اگر در خواب ببینید که چهره شما چروک پیدا کرده و پیر شده اید عزت و جاه شما بالا می…

چغاله بادام
چغاله

چغاله در خواب مالی است حرام یا پولی است که به ناحق نصیب بیننده خواب می شود. چغاله بادام در…

تعبیر خواب چتر umbrella
چتر

باران در جائی نعمت و خیر و برکت است و در جائی بخصوص اگر برسر و روی انسان ریخته شود…

پیپ Tobacco-pipe
چپق

لطفا به حرف پ و تعبیر پیت مراجعه کنید.

چادر Veil
چادر

چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهاي بيننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردي ببيند که…

چاق شدن در خواب Obesity
چاق

چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد. چنانچه لاغر هستید و…

چاقو knife
چاقو

چاقو زبان بدگويان است و چنانچه تيز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگويان در مورد شما…

1 2

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو