تعبیر خواب چفهرست تعبیر خواب چ

تعبیر چهار پا
چهار پا

چنانچه در خواب ببینید که چهار پایان بسیاری دارید مال و نعمت نصیب شما می شود. داشتن یک چهار پای…

تعبیر چلو
چلو

در حرف -ب- کلمه برنج و در حرف -پ- کلمه پلو در این باره به قدر کفایت گفته ام که…

تعبیر چارقد
چارقد

چارقد معرف شرم و حیا و استکناف و خویشتن داری بیننده خواب است. این خواب را معمولا زنان می بینند…

تعبیر چراغ
چراغ

اگر مردی مجرد در خواب ببیند که چراغ افروخته یا چراغی را می افروزد زنی در زندگیش پیدا می شود…

تعبیر چاپ
چاپ

اگر در خواب چاپ خانه ای بزرگ مشاهده کردید در جریان حادثه ای مهم قرار می گیرید که بسیاری مردم…

تعبیر چانه
چانه

چانه غرور و شخصیت و اعتبار و عزت شما است و چنان چه در خواب ببینید چانه شما حالت طبیعی…

تعبیر چرتکه
چرتکه

اگر بیننده خواب کاسب و بازاری باشد و چرتکه در خواب ببیند نشان دهنده این است که از وضع کسب…

تعبیر چرم
چرم

دیدن چرم حیوانات در خواب مالی است که به زحمت و تلاش به دست می آید. اگر در خواب ببینید…

1 2 3 6

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو