مجله آلامتو

تعبیر خواب پ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول پفهرست تعبیر خواب پ

رویا dream
پستان بند

داشتن پستان بند براي زنان امري است عادي که بر زيبايی و تناسب آنها مي افزايد و براي مردان غير…

پسته Pistachios
پسته

پسته در خواب اشتغال ذهني و فکري است که گاه مي تواند سرگرم کننده يا اميد بخش هم باشد. ديدن…

پشت back
پشت

پشت، در خواب فرزند و برادر است و چنان چه بيننده خواب فرزند و برادر نداشته باشد دوست است…

پشتی poshti
پشتی

پشتي در خواب حرفه و شغلي است که داريم يا پولي است که دور از چشم ديگران اندوخته ايم و…

پشم wool
پشم

پشم در خواب ديدن نيکو است و ميمنت دارد. پشم ارزنده ترين محصولي است که از گوسفند عايد ما مي…

پشه mosquito
پشه

دیدن حشرات در خواب معمولا تعابیر نزدیک به همی دارد؛ پشه حشره اي است بي مقدار و ضعيف اما مزاحم…

پل Bridge
پل

ديدن پل در خواب خوب است به شرط آن که شکسته و ويران نباشد. هر چه پل بزرگتر و محکم…

تعبیر خواب پلنگ leopard
پلنگ

هر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما براي او احترام قائل باشيم يا از او بترسيم…


تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو