مجله آلامتو

تعبیر خواب پ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول پفهرست تعبیر خواب پ

پاره کردن ripping
پاره کردن

پاره و پارگي، موضع و شرايط متفاوت و گوناگون دارد. اگر در خواب ديديد که آستين شما پاره شده زيان…

پارو Training_Oar
پارو

پارو مانند بيل خادم است و کسي است که به شما کمک مي کند و در انجام کارها به ياري…

پاشنه heel
پاشنه

چنانچه در خواب ببينيد که پاشنه پاي شما مجروح است در صورتي که در بيداري پاي شما سالم باشد و…

پالان Pack-saddle
پالان

پالان زينتي است که از جنس کاه و پارچه فراهم مي آورند و بر پشت الاغ مي نهند و گاله…

پالتو Overcoat
پالتو

پالتو براي مردان متاهل همسر است و براي جوانان خانواده و براي دختران جوان نويد شوهر و تشکيل کانون گرم…

پاشنه heel
پای

معبران بر مبناي اين قياس که قوام انسان بر مال و دارائي ثروت و مکنتي است که اندوخته، پا را…

پر Feather
پر

پر در خوابهاي ما آبروست و امکانات مالي. ديدن پر در خواب بد نيست و چنانچه در خواب ديديد که…

پرتقال orange
پرتقال

ديدن پرتقال در خواب شيريني و کامروائي است. پرتقال ميوه اي است خوش عطر و خوش بو که به چشم…

1 2 3 4 7

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو