مجله آلامتو

تعبیر خواب پ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول پفهرست تعبیر خواب پ

پرواز کردن dream-fly
پرواز کردن

پرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را…

پالان Pack-saddle
پالان

پالان زینتی است که از جنس کاه و پارچه فراهم می آورند و بر پشت الاغ می نهند و گاله…

رویا dream
پستان و سینه

معبران پستان (سینه) را در خواب دختر تعبیر کرده اند و شیری که از پستان می تراود نوشته اند که…

تعبیر خواب پارچه فروشی
پارچه فروشی

  (پارچه فروشی= بزازی) پارچه فروشی در خواب ما گویای مکر و حیله و نیزنگ است و پارچه فروش مردی است…

دیدن پشت بام در خواب
پشت بام

پشت بام رفعت مقام و جاه و عظمت است وچنانچه خویشتن را بر بام دیدید به اندازه ارتفاع آن بام…

نگهبان guard
پاسبان

لطفا به حرف ن و تعبیر نگهبان مراجعه کنید.

دکتر doctor
پزشک

لطفا به حرف د و تعبیر دکتر مراجعه کنید.

پست post
پاکت

لطفا به حرف پ و تعبیر پست مراجعه کنید.

1 2 3 7

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو