مجله آلامتو

تعبیر خواب پ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول پفهرست تعبیر خواب پ

تعبیر خواب پارچه فروشی
پارچه فروشی

  (پارچه فروشی= بزازی) پارچه فروشی در خواب ما گویای مکر و حیله و نیزنگ است و پارچه فروش مردی است…

دیدن پشت بام در خواب
پشت بام

پشت بام رفعت مقام و جاه و عظمت است وچنانچه خویشتن را بر بام دیدید به اندازه ارتفاع آن بام…

رویا dream
پستان

معبران پستان را در خواب دختر تعبیر کرده اند و شیری که از پستان می تراود نوشته اند که نعمت…

نگهبان guard
پاسبان

لطفا به حرف ن و تعبیر نگهبان مراجعه کنید.

دکتر doctor
پزشک

لطفا به حرف د و تعبیر دکتر مراجعه کنید.

پست post
پاکت

لطفا به حرف پ و تعبیر پست مراجعه کنید.

پاپیون Bowtie
پاپیون

کسي که در خواب پاپيون بسته باشد به قضاوت مردم درباره خودش نيازمند است و به آن اهميت مي دهد…

پادشاه king
پادشاه

به عقيده فرويد و با توجه به تئوري سمبوليسم در خواب او پادشاه در خواب هايي که ما مي بينيم…

1 2 3 8

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو