تعبیر خواب م

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول مفهرست تعبیر خواب م

تعبیر خواب مژه Eyelash
مژه

مژگان عزيزان و نزديکان شما هستند. کساني که به شما خيلي نزديکند و دوستشان داريد و شب و روز و…

تعبیر خواب مس Copper
مس

مس اگر در خواب سرخ به نظر آيد خوب است و فرو شکوه و مال و منال تعبير مي شود…

تعبیر خواب مگس
مگس

اگر در خواب ببينيم مگسي در چاي يا شربت يا غذاي ما افتاده در روزهاي آينده کراهتي در ما پديد…

تعبیر خواب مورچه
مورچه

مورچه و موريانه نيز از حشرات مزاحم و زيانکار هستند و تعبيري در حدود ملخ دارند. روي هم رفته ديدن…

تعبیر دیدن موم
موم

موم از عسل حاصل مي شود و عسل نيز در خواب هاي ما خوب است و پول و مال تعبير…

تعبیر خواب مرده
مرده

در نفايس الفنون تصريح شده که دیدن جنازه و مرده در خواب مال حرام است. مرحوم مجلسي نوشته اگر کسي…


تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو