مجله آلامتو

تعبیر خواب ل

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول لفهرست تعبیر خواب ل

تعبیر خواب لباس clothes
لباس

دیدن لباس در خواب بسیار رایج است و تقریباً هر فردی در خواب‌های خود لباس با رنگ های مختلف را…

خنده بچه smiling-baby
لبخند

لطفاً به حرف خ و تعبیر خنده مراجعه کنید.

تعبیر خواب برهنه بودن Naked
لخت بودن

لطفا به حرف ب و تعبیر برهنگی مراجعه کنید.

لاستیک Rubber
لاستیک

لاستيک غير از (تاير) اتومبيل است. البته تاير را هم از لاستيک درست مي کنند اما لاستيک در اينجا به…

شقایق Papaver
لاله

لطفاً به حرف ش و تعبیر شقایق مراجعه کنید.

لامپ Electric_light
لامپ

ديدن لامپ در خواب تعابير خوب و گسترده اي دارد. اگر در خواب ببينيد لامپي را به يک سر پيچ…

لاک پشت sea_turtle
لاک پشت

لاک پشت زن يا مردي است پير و کهن سال. پر حوصله و بسيار موقر و سنگين، صبور و آرام…

لب lip
لب

تعبیر خواب لب : لب بالائي انسان ساکن است و لب زيرين حرکت مي کند. تلفظ بعضي از اصوات و…


تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو