مجله آلامتو

تعبیر خواب ق

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول قفهرست تعبیر خواب ق

قناری Canary
قناری

قناري مرغ غم و رنج و مرغ بيماری است و رنجوري به خصوص اگر زرد يک دست باشد. اگر در…

قند sugar
قند

قند در خواب هاي ما نفع و مال و سود و بهره است و آن چيزهايي است که به منافع…

قوچ sheep-ram
قوچ

همانند تعبیر خواب گوسفند، دیدن قوچ در خواب ما مبارک است و مبشر خیر و برکت و نعمت می باشد.…

قورباغه

معبران اسلامي و قديمي در مورد قورباغه يا وزغ يا غوک مطالب متفاوت و مختلفي نوشته اند که چون تباين…


تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو