مجله آلامتو

تعبیر خواب غ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول غفهرست تعبیر خواب غ

غوره unripe-grapes
غوره

اگر در خواب ببينيد که غوره داريد يا بر درخت است و آن درخت در تملک شماست يا جايي قرار…

غول Giant
غول

غول در خواب يا واکنش ضعف است يا دشمني است بزرگ که از او هم بيم داريم و هم آسيب…


تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو