مجله آلامتو

تعبیر خواب ط

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول طفهرست تعبیر خواب ط

طعبیر خواب طاسی سر
طاسی

معبرین غربی درباره طاس شدن در خواب گویند: به تعبیر برخی از معبرین غربی عدم توانایی در کنترل‌ها خود را…

تعبیر خواب طوفان storm
طوفان

تعبیر خواب طوفان ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره کند. کولاک برف تعبیر کولاک برف احساساتی سرد و…

طاووس Peacock
طاووس

طاووس فريب زيبايي هاست و چون گوشت اين مرغ دلفريب و چشم گير خوردني نيست در روياهاي ما فريب باطل…

سینی tray
طبق

طبق ظرفی است به مانند سینی اما مقداری بزرگتر از سینی، معبران کهن طبق را نادم و کنيز و برده…

طبل Drum
طبل

طبل و صداي طبل در خواب هاي ما کلا گوياي بيهودگي است و پوچي. طبل زدن ارتکاب عمل بيهوده و…

طشت tub
طشت

طشت زني است نزديک به بيننده خواب که جوابگوي نيازهاي او مي تواند باشد. او هم مي تواند خادم باشد…

تعبیر خواب طلا
طلا

ديدن طلا در خواب براي مردان رنج و اندوه است و براي زنان نيکو است. اگر مردي در خواب ببيند…

طلاق divorce
طلاق

از امام صادق عليه السلام نقل مي کنند که اگر ببينيد زن خويش را طلاق داده ايد کاري مي کنيد…

1 2

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو