مجله آلامتو

تعبیر خواب ش

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول شفهرست تعبیر خواب ش

تعبیر خواب شمشیر
شمشیر

شمشیر در خواب های ما معرف هیبت و قدرت است و برندگی و کارآئی را نیز به تیزی و قاطعیت…

شیر lion
شیر(حیوان)

شير – حيوان – در خواب هم خطرناک و دشمني است بي حساب و بي رحم. اگر از کسي مرعوب…

شیشه glass
شیشه

معبران نوشته اند شيشه بطري زن است و محتواي آن مال زن است يا کامي است که از زن گرفته…

شکار Hunting
شکار

شکار کردن در خواب کوشش در جهت معيشت است و شکار افکندن چه با دام و چه با تفنگ يا…

قند sugar
شکر

ديدن شکر اندک در خواب نيکو است و شيرين کامي و توفيق تعبير شده است همچنين شنيدن سخنان خوش از…


تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو