مجله آلامتو

تعبیر خواب ش

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول شفهرست تعبیر خواب ش

شاهدانه Cannabis
شاهدانه

ديدن شاهدانه بو داده در خواب نيکو است و مال اندک و سود قليل است. اگر ببينيد آجيل شاهدانه مي…

گل شب بو Matthiola
شب بو

شب بو زني است لاغر اندام و زيبا و نيک مختصر و خوش سخن و خوش نيت که به هنگام…

شبدر Clover
شبدر

شبدر گياهي است با سه برگ چليپائي که ديدنش در خواب نيکو است. اگر در خواب ببينيم که در خانه…

تعبیر خواب شپش
شپش

شپش در خواب انساني است ضعيف، شپش عيال مرد است که نعمت او را مي خورند. شپش در خواب انگل…

شتر camel
شتر

شتر حيواني است آرام و وسيله اي است بسيار مفيد و کار آمد براي سفرهاي صحرائي و عبور از صحاري…

شراب Wine
شراب

اگر در خواب ببينيد که شراب مي نوشيد دو حالت دارد. چنانچه شراب را به نيت يک ماده سکر آور…

شقایق Papaver
شقایق

شقايق گل اشک و ندبه و در عين حال پاکي و عصمت و بي گناهي است. اگر در خواب ببينيد…

شلوار
شلوار

شلوار با روابط جنسي مرد ارتباط مي يابد، حتي اگر اشاره به زن و همسر بيننده خواب باشد به هيچ…


تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو