تعبیر خواب س

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول س


ADS
ADS

فهرست تعبیر خواب س

سنجاب
سنجاب

سنجاب زنی است مکار و محیل و فریبکار که در عین زیبایی و صباحت منظر می فریبد و می گریزد.…

سمور
سمور

سمور تعبیر خز و راسو و جانوران جونده دیگر از این نوع را دارد. معبران قدیمی نوشته اند که سمور…

سفر travel
سفر

دعا برای سفر بی خطر سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید…

سیب apple
سیب

بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده اند اما این درست نمی تواند باشد زیرا خوردن سیب…

سطل در خواب
سطل

خانم آیتانوس می گفت: سطل در خواب دلال بانک و بیمه است ولی ما در کشورمان که سیستم بانکی خاص…

سجاده
سجاده

دیدن سجاده در خواب نیکو است به خصوص اگر به خودتان تعلق نداشته باشد و بر آن نشسته یا ایستاده…

تعبیر خواب سوختگی و آتش
سوختن

سوختگی در خواب های ما میتواند تعابیر مختلفی داشته باشد و فعل سوختن را به شرایط متفاوتی مربوط سازد در…

سنجد در خواب
سنجد

سنجد در خواب های ما اشاره به مال و خواسته ای است کم بها اما مفید فایده که با رنج…

1 2 3 6

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو