مجله آلامتو

تعبیر خواب ر

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول رفهرست تعبیر خواب ر

رب Sauce
رب

اگر در خواب ببينيد که رب مي جوشانيد يا رب خريده ايد مالي را به زحمت و رنج و تلاش…

طناب Rope
رسن

لطفاً به حرف ط و تعبیر طناب مراجعه کنید.

رشته reshteh
رشته

رشته، رشته اميد است و خير و برکت و نعمت. رشته را از خمير آرد تهيه مي کنند و چون…

رفتگر sweeper
رفتگر

اگر ببينيم رفتگري زباله هاي خانه ما را مي برد غم خواري مي يابيم که غم و اندوه ما را…

رفو Darn
رفو

معبران کهن نفس سوزن زدن منهاي دوختن را خوب ندانسته اند و به همين علت رفو را از دوخت و…

تعبیر خواب رقص
رقص

چون معبران پاي کوبيدن را در خواب خوب نمي دانند رقص را نيز مصيبت و غم و رنج تعبير کرده…

رمال
رمال

رمال مردي است فريب کار و دروغ گو که شما را به راه گناه و خطا مي کشاند. چنانچه در…

رودخانه river
رودخانه

نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بيان مي کند. آب تني در رودخانه انتفاع…


تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو