مجله آلامتو

تعبیر خواب ر

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول رفهرست تعبیر خواب ر

تعبیر رمان
رمان

اگر در خواب دیدید رمان می خوانید خود را در آینده به کاری مشغول می کنید که سودی ندارد و…

تعبیر رنگ
رنگ

امکان ندارد که رنگ تنها را در خواب ببینیم ولی این ممکن است که چیزی را با رنگی خاص در…

تعبیر خواب رشوه دادن
رشوه

اگر در خواب دیدید که به کسی رشوه دادید ، در واقعیت ممکن است در بیداری احساس نابودی به شما…

ریش

نوشته اند که خدای تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این است: سبحان من تزین الرجال باللحی و…

روزنه
روزنه نور

روزنه اگر به روشنایی باشد خوب است ولی اگر از روشنایی به تاریکی باشد بد است. دیدن روزنه در خواب…

روغن زیتون در خواب
روغن

دیدن جمله روغن ها در خواب خوب است بخصوص روغن زیتون که از روغن های مبارک است. چنان که در…

راهنمای رژ لب تیره زدن
رژ

رژ لب را نیز زن ها در خواب می بینند و امکان اینکه یک مرد به خواب ببیند کم است…

تعبیر دیدن ریحان
ریحان

برخی از معبران کلا ریحان را در میان سبزی ها خوب ندانسته و به غم و رنج مخصوصا به گریستن…


تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو