مجله آلامتو

تعبیر خواب د

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول دفهرست تعبیر خواب د

انگیزه درس خواندن
درس خواندن

تعبیر خواب درس خواندن در حال آماده سازی است. همچنین بخوانید: تعبیر خواب کتاب

دیدن دود و آتش در خواب
دود

دود در خواب جنگ و فتنه است یا غم و انده و کسالت. غم و اندوهی که شما را افسرده…

دهان
دهان

دهان در خواب کام است و شیرینی آن کامروائی است و تلخی آن ناکامی و تلخ کامی. دیدن دهان طبیعی…

دیدن دست
دست

در خواب دست ها را به طور اختصاصی نمی بینیم و اگر دست ها را ببینیم توجهمان جلب می شود…

تعبیر خواب دندان teeth
دندان

در جائی دیگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک…

دویدن
دویدن

دویدن در خواب می‌تواند نشانه‌های مختلفی در بر داشته باشد که همه این نشانه‌ها بستگی به این دارد که آیا…

الماس flawless-diamond
الماس

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آورده شده است که به دلیل رنگ‌های گوناگون سنگ‌های مختلف، چیزهای مختلفی در تداعی معانی…

دار

لطفا به حرف ـ آ ـ کلمه آويختن نگاه کنيد.

1 2 3 4

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو