تعبیر خواب د

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول د


ADS
ADS

فهرست تعبیر خواب د

دیدن دود و آتش در خواب
دود

دود در خواب جنگ و فتنه است یا غم و انده و کسالت. غم و اندوهی که شما را افسرده…

دویدن
دویدن

دویدن در خواب می‌تواند نشانه‌های مختلفی در بر داشته باشد که همه این نشانه‌ها بستگی به این دارد که آیا…

الماس flawless-diamond
الماس

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آورده شده است که به دلیل رنگ‌های گوناگون سنگ‌های مختلف، چیزهای مختلفی در تداعی معانی…

دار

لطفا به حرف ـ آ ـ کلمه آويختن نگاه کنيد.

دارچین Cinnamon
دارچین

دارچين تلخ کامي و فکر و خيال است. شايد غصه اي پيش نيايد و غم بزرگي نباشد اما تکدر و…

دارو drugs
دارو

دارو در خواب چاره است و دارو خوردن چاره جويي. اگر ديديد دارو به ديگري مي دهيد خواب شما مي…

داس Sickle
داس

داس وسيله انتفاع است و ابزار کار کشاورزي است و چون خود کشاورزي در خواب بد نيست ديدن داس هم…

دام Trap
دام

دام در خواب گرفتاري است. اگر ببينيد که دام براي شکار گسترده ايد که ديگران را بيازاريد و مبتلا کنيد،…

1 2 3 4

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو