مجله آلامتو

تعبیر خواب د

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول دفهرست تعبیر خواب د

تعبیر دستکش
دستکش

دستکش نشانه خطا و گناهان کوچک است. قصور و کوتاهی های ما. کارهای خوبی که می توانیم بکنیم ولی بی…

تعبیر دودکش
دودکش

دودکش اگر دود داشته باشد غم و اندوه خانوادگی است و هر چه دود آن غلیظ تر باشد غم و…

تعبیر دوربین
دوربین

دوربین دو نوع است؛ یکی چشمی و دیگری عکس برداری یا فیلمبرداری. دوربین چشمی در خواب های ما تجسم انتظارهایی…

انگیزه درس خواندن
درس خواندن

تعبیر خواب درس خواندن در حال آماده سازی است. همچنین بخوانید: تعبیر خواب کتاب

دیدن دود و آتش در خواب
دود

دود در خواب جنگ و فتنه است یا غم و انده و کسالت. غم و اندوهی که شما را افسرده…

دهان
دهان

دهان در خواب کام است و شیرینی آن کامروائی است و تلخی آن ناکامی و تلخ کامی. دیدن دهان طبیعی…

دیدن دست
دست

در خواب دست ها را به طور اختصاصی نمی بینیم و اگر دست ها را ببینیم توجهمان جلب می شود…

تعبیر خواب دندان teeth
دندان

در جائی دیگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک…

1 2 3 4

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو