مجله آلامتو

تعبیر خواب خ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول خفهرست تعبیر خواب خ

تعبیر خشت
خشت

خشت در خواب گویای مال بی بنیادی است که چه آسان به دست آمده باشد و چه دشوار زود از…

تعبیر خرید
خرید

خرید در خواب خوب است اما باید دید چه می خرید اما فروش خوب نیست. معبران کلا نوشته اند خرید…

تعبیر خلال
خلال

خلال دندان در خواب دیدن زدودن غم ها و ناراحتی های کوچک خانوادگی است. تعبیر خلال بادام و پرتقال همان…

تعبیر خنجر
خنجر

خنجر بیشتر یک سلاح تدافعی است نه تهاجمی و در خواب همین معنی را می رساند. اگر در خواب دیدید…

تعبیر خیمه
خیمه (چادر)

اگر در خواب دیدید که خیمه ای زده اید پناهگاه و منبع امیدی می یابید که می توانید خود را…

خانه home
خانه

خانه در خواب ما معيشت است، اگر در خواب ببينيد درون خانه اي بزرگ و مجلل هستيد و آن خانه…

خرابه ruins
خرابه

اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است مالتان از دست می رود ولی اگر ببینید که در خانه…

خاکستر ash
خاکستر

خاکستر در خواب افسوس و ندامت کار بیهوده است. اگر دیدید در خواب به دنبال خاکستر می گردید تا آتش…

1 2 3 5

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو