مجله آلامتو

تعبیر خواب خ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول خفهرست تعبیر خواب خ

خر donkey
خر

دیدن خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به زندگی بیننده خواب وارد می…

خنده بچه smiling-baby
لبخند زدن

لبخند زدن در خواب وجوه مختلف دارد ولی کلا خنده بلند و آشکار غم و اندوه است و گریستن. هرچه…

تعبیر خرک
خرک

خرک چوبی است به شکل چهار پایه که از پهلو ذوزنقه می نماید. اگر خرک نجاری در خواب ببینید تکیه…

تعبیر خرمهره
خرمهره

خرمهره بی ارزش است و در خواب نیز نماینده چیزها و کارهای باطل و بیهوده قرار میگیرد. بازی کردن با…

تعبیر خزان (پاییز)
پاییز

دیدن پاییز (خزان) با علائم و نشانه هائی که دارد در خواب های ما خوب نیست. اگر در خواب ببینید…

تعبیر خوی
خوی

خوی غم عرقی است که بر گونه و پیشانی می نشیند و این در خواب های ما نشانه شرم و…

تعبیر خواب
خوشه

خوشه در خواب دیدن مبارک و میمون است چه خوشه یا سنبله گندم باشد چه خوشه انگور و چه باره…

تعبیر ختمی
ختمی (خطمی)

دیدن ختمی در خواب به دو نوع اتفاق می افتد. یا نهال ختمی را با گل و برگ و ساقه…

1 2 3 6

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو