مجله آلامتو

تعبیر خواب ت

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول تفهرست تعبیر خواب ت

ماهیتابه frying-pan
تابه

تاوه که ما امروز به آن ماهیتابه می گوییم ظرفی است که به ندرت ممکن است در خواب مردان دیده…

تریاک Opium
تریاک

تریاک عصاره در هوا خشک شده گل خشخاش است که با تیغ کشیدن به دور کاسبرگ این گل به دست…

کیک جشن تولد
تولد

خواب دیدن در مورد جشن تولد بیانگر قبول کردن خود است. شما از خودتان تشکر می کنید (از اینکه این…

تبخال Herpes-simplex
تبخال

دیدن تبخال یا هر گونه مشکلات پوستی مانند خشکی پوست در رویا به این معناست که پول یا مبلغی را…

تجاوز Rape
تجاوز

در تعابیر خواب تجاوز کردن یا مورد تجاوز وارد شدن همان معنی تعبیر خواب جماع کردن و آمیزش و نزدیکی…

تاتو بدن
تاتو

تاتو کردن بدن یکی از خواب های رایجی است که تعبیر آن مورد بحث است برای مشاهده تعبیر این خواب…

تراشیدن ریش mens-shave-off-beard
تراشیدن ریش

حضرت دانیال گوید: اگر بیند ریش او تراشیده است، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد. تعبیر خواب اصلاح صورت…

تلویزیون tv
تلویزیون

دیدن تلویزیون در خواب جهانگردی و سیر و سیاحت و مسافرت است. چنانچه در خواب ببینید به تماشای تلویزیون نشسته…

1 2 3 7

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو