مجله آلامتو

تعبیر خواب ب

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول بفهرست تعبیر خواب ب

بید

بید به معنی درخت بید در خواب های ما دوستی است مهربان و شفیق و رفیقی است فریادرس که می…

تعبیر خواب برگ
برگ

برگ شرف است و آبرو و اخلاق و نحوه سلوک اجتماعی. برگ زینت درخت است و اخلاق خوب نیز زینت…

تعبیر خواب برج
برج

برج شخصیت است و کسی است که مقام والا و منزلتی بزرگ دارد. تماشای برج از پائین احساس ضعف است…

بلور

لطفا به حرف ـ کاف ـ و کلمه کريستال نگاه کنيد.

تعبیر خواب بوتیمار
بوتیمار

بوتیمار مرغی است دریائی که در یک جا مقیم نمی ماند و کوچ می کند و از دیاری به دیار…

تعبیر خواب بوق زدن
بوق زدن

بوق زدن در خواب کاری است آمیخته با تزویر و ریا و از جهتی توسل به دروغ گوئی و خیانت.…

تعبیر خواب بخشیدن
بخشیدن

انسان همیشه از مال و دارایی خودش می بخشد و بخشش از دارائی دیگران بخشیدن نامیده نمی شود. مال نیز…

تعبیر خواب بت
بت

بت در خواب هوای نفس است. چنان چه در خواب دیدید که در داخل بت خانه ای هستید خوابتان می…

1 2 3 7

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو