مجله آلامتو

تعبیر خواب الف

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول الففهرست تعبیر خواب الف

آواز man-singing
آواز

در اينجا منظور از آواز صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن. اگر مردي در خواب ببيند که…

آینه mirrors
آینه

آينه در خواب دوست و همدم و يار و مونس بيننده خواب است. نگريستن در آينه خوب است چنان چه…

آویختن hanging
آویختن

آويختن اينجا به معني آويخته شدن آمده نه با ميل و رغبت و اراده، چنگ زدن به جائي آويزان شدن…

اجاق Stove
اجاق

ديدن اجاق یا تون در خواب نيکو است بخصوص اگر مشتعل کننده آتش باشيم و تون يا اجاق خاموشي را…

1 4 5 6

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو