مجله آلامتو

تعبیر خواب چهار پا

(امتیازی ثبت نشده است)

تعبیر دیدن چهار پا در خواب چیست؟

تعبیر چهار پا
چنانچه در خواب ببینید که چهار پایان بسیاری دارید مال و نعمت نصیب شما می شود.
داشتن یک چهار پای مطیع خوب است و توفیق شما را خبر می دهد.
دیدن الاغ در خواب آدم احمقی است که مفید است و سود می رساند.
اسب جوان مردی است که به شما محبت و خدمت می کند.
گاو فراخی نعمت و روزی و معیشت است.
گوسفند نعمت است.
هر چهار پایی را به جای خود می گویم ولی رویهم رفته چهار پایان در خواب خوب است و از نعمت و برکت خبر می دهد.
به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید