مجله آلامتو

تعبیر خواب عناب

(امتیازی ثبت نشده است)

تعبیر دیدن عناب در خواب چیست؟

تعبیر عناب
دیدن عناب در خواب نیکو است و تعبیر آن روا شدن حاجات بیننده خواب است.
اگر ببینید که عناب می خورید البته به نیت شفا حاجتتان روا می شود.
اگر بیننده خواب ببیند که عناب از درخت می چیند سود می برد و پیروزی حاصل می کند.
اگر ببینید عناب به دیگری می دهید به پایمردی موجب گشایش کار دیگران می شوید.
عناب باید سرخ باشد و در خواب اگر آن را سرخ ببینید تعبیر بالا را دارد. عناب به رنگ های دیگر مطلوب نیست.
ابن سیرین نوشته عناب مال است که بیننده خواب حاصل می کند.
از جابر مغربی نقل است که جمع کردن عناب از درخت جمع کردن و گردآوردن مال است و دادن عناب به دیگری رسانیدن راحت به گیرنده عناب است.
به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید