مجله آلامتو

تعبیر خواب ساعد

(امتیازی ثبت نشده است)

تعبیر دیدن ساعد در خواب چیست؟

تعبیر ساعد
ساعد قسمتی از دست است که بین مچ و آرنج قرار گرفته و معبران معتقدند که ساعد در خواب انسان شریکی است رفیق. دوستی است که در کار شریک انسان است و همان قدر مدد و همکاری می کند که سود می برد یا زیان تحمل می کند.
اگر در رویاهای خود ببینید که ساعد شما لاغر و ضعیف و نحیف است دوست یا شریکتان از شما آزردگی دارد. این تعبیر برای هر حالت غیر طبیعی که در ساعد باشد هست.
اگر ببینید که ساعد شما طوری مو دارد که نقاط دیگر بدنتان فاقد آن است دوست خود را از دست می دهید یا مقروض و بدهکار می شوید.
اگر ببینید موی ساعد خود را می کنید از دوست خود رفع کدورت می نمائید یا دین خود را ادا می کنید و مجموعا از غم و اندوه می ترسید.
ابن سیرین می گوید اگر در خواب دیدید ساعد شما بی فایده است، دوست خود را از دست می دهید.
اگر ببینید ساعد شما سالم و خوش ترکیب است از دوست یا شریک خود سودی می برید یا کاری در جهت رضای او انجام می دهید.
اگر ببینید که یک ساعد اضافه دارید زیاده خواهی می کنید و آز و طمع در شما ایجاد می شود و در نتیجه اندوهگین و غمین می گردید.
اگر کسی ساعد شما را در خواب به سختی گرفت که نتوانستید که کاری انجام دهید دنیا بر شما تنگ می شود و اگر به نرمی و طوری گرفت که رنجه و آزرده نشدید از دیگران کمک و یاری می گیرید.
مولف النفایس الفنون نوشته در خبر است که حضرت رسول اکرم (ص) در شب معراج زن مجهولی را دید که ساعد خود را برهنه کرده است از جبرئیل سئوال کرد که این کیست جبرئیل پاسخ داد این دنیا و اشتغالات دنیوی است. به این علت برخی از مولفین و معبران ساعد را دنیا دانسته اند.
یکی از معبران نوشته اگر دیدید ساعد شما متورم شده دنیا خواهی می کنید و مال می اندوزید.
به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید