مجله آلامتو

تعبیر خواب زیلو

(1 رای, امتیاز میانگین: 5٫00 از 5)

تعبیر دیدن زیلو در خواب چیست؟

زیلو ziloo

زيلو در خواب ما يملک است و انتفاع و تمتعي است که از تملک چيزي مي بريم. به زبان ديگر زيلوي ما کار ماست. زندگي ما است و ما يملک ما و چون گشوده و گسترده باشد خواب مي گويد کار با مراد پيش مي رود و زندگي به دل خواه جريان مي يابد و بر آن چه داريم و گرد آورده ايم مسلط مي باشيم. بخصوص اگر بر زيلوي گسترده نشسته باشيم . اگر در خواب زيلوئي ببينيد که جمع کرده و تا شده است و در عالم خواب بدانيد که آن زيلو به شما تعلق دارد خواب شما خبر مي دهد که آسيب پذير شده ايد و حقي از شما ضايع مي گردد و مالي را از کف شما بيرون مي برند ولي اگر آن زيلوي جمع و تا شده به شما تعلق نداشته باشد خواب شما مي گويد که به حال کسي مسلط مي شويد و درباره کسي حق داوري پيدا مي کنيد. معبران قديمي نوشته اند اگر زيلو باز باشد دليل است که عيش و روزي بر بيننده خواب فراخ و ميسر مي شود و اين تعبير کاملا درستي است. اگر در خواب زيلوئي ببينيد آن قدر دراز که ندانيد انتهاي آن به کجا مي رسد و ختم مي شود آرزوي محال مي کنيد و توقع انتظار شما پيش از استحقاق و لياقت شما مي باشد. اگر ببينيد که زيلوئي تميز و پاکيزه داريد روزگار به شما روي خوش نشان مي دهد ولي اگر زيلو چرکين و کثيف باشد روزگار بيننده خواب به سختي مي افتد و زندگي اش چهره زشت خود را مي نماياند. جمع کردن زيلو در خواب خوب نيست و معبران نوشته اند که اگر کسي در خواب ببيند زيلوي خويش را جمع کرد يا لوله کرد و کناري نهاد نشان آن است که عمر خويش را تباه و تمام کرده و روزگارش به سر رسيده و اين در خواب خبر از پايان عمر مي دهد ولي اگر بيننده خواب ببيند که زيلوئي نو و تميز و پاکيزه را گسترد و بر آن نشست خوابي است نيکو و خبر از کاميابي يافتن دولت مي دهد. اگر ببينيد اتاق هاي خانه خويش را با زيلو فرش کرده ايد زندگي شما با آبرومندي مي گذرد و رفاه نسبي خواهيد داشت و اگر در خواب ببينيد که اتاق هاي شما جائي زيلو است و جائي فرش هاي گران بها خواب شما آگاهي مي دهد که با زياد خواهي آبرو و موقعيت خويش را به خطر خواهيد افکند. اگر جائي زيلو باشد و جائي اصلا فرش نباشد خوب است. زيلوي سوراخ خبر از بيماري همسر بيننده خواب مي دهد و همچنين زيلوي سوخته و سوراخ شده مي گويد که با همسر خود نقار و کدورت خواهيد يافت يا مال خود را تباه مي کنيد و به خودتان زيان مي رسانيد.

به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید