مجله آلامتو

تعبیر خواب عصا

(امتیازی ثبت نشده است)

تعبیر دیدن عصا در خواب چیست؟

تعبیر عصا
عصا هم کمک و یاوری از جانب دیگران است و هم توانائی و قدرت در انجام کارها از جهت خود بیننده خواب.
چنان چه در خواب ببینید عصائی در دست دارید یا به شما کمک می شود یا خودتان توانائی انجام کارهائی را در پیش دارید با قدرت کامل می یابید.
اگر در خواب ببینید عصائی داشته اید و آن را گم کرده اید خوب نیست و اگر عصائی بیابید که قبلا نداشته اید فرصت خوبی به دستتان می افتد که غیر منتظره است و چنان چه آن عصا مرصع و با شکوه باشد بخت بیدار است که به شما روی می آورد.
اگر در خواب ببینید که کسی عصای شما را دزدیده به شما خیانت می شود.
داشتن دو عصا نیز در خواب خوب نیست چون گویای تردید و سرگردانی است.
به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید