معنی اسم هانا

معنی هانا

هانا :    (كردي) 1- زنهار، دادخواهي؛ 2- اميد؛ 3- بينايي؛ 4- خواهش.

اسم دختر


اسم پسر