تست اعتياد به اينترنت

امروزه با فراگیر شدن استفاده از کامپیوتر در کنار آن استفاده از اینترنت نیز افزایش چشمگیری یافته است اما حد و مرز استفاده از اینترنت تا کجاست؟ آیا شما به اینترنت اعتیاد پیدا کرده اید؟ برای اینکه بتوانید به این سوال پاسخ دهید، کافیست به 20 سوالی که در ادامه از شما پرسیده می شود پاسخ داده و متوجه شوید که وضعیت اعتیاد شما به اینترنت در چه حدی است. این تست توسط دکتر کیمبرلی یانگ طراحی شده و دارای اعتبار علمی می باشد.


خیلی کم (به ندرت)


گاهی اوقات(گهگاه)


در حد متوسط (نه زیاد نه کم)


بیشتر اوقات


همیشه


درمورد من صدق نمی کند
خیلی کم (به ندرت)


گاهی اوقات(گهگاه)


در حد متوسط (نه زیاد نه کم)


بیشتر اوقات


همیشه


درمورد من صدق نمی کند
خیلی کم (به ندرت)


گاهی اوقات(گهگاه)


در حد متوسط (نه زیاد نه کم)


بیشتر اوقات


همیشه


درمورد من صدق نمی کند
خیلی کم (به ندرت)


گاهی اوقات(گهگاه)


در حد متوسط (نه زیاد نه کم)


بیشتر اوقات


همیشه


درمورد من صدق نمی کند
خیلی کم (به ندرت)


گاهی اوقات(گهگاه)


در حد متوسط (نه زیاد نه کم)


بیشتر اوقات


همیشه


درمورد من صدق نمی کند
خیلی کم (به ندرت)


گاهی اوقات(گهگاه)


در حد متوسط (نه زیاد نه کم)


بیشتر اوقات


همیشه


درمورد من صدق نمی کند
خیلی کم (به ندرت)


گاهی اوقات(گهگاه)


در حد متوسط (نه زیاد نه کم)


بیشتر اوقات


همیشه


درمورد من صدق نمی کند
خیلی کم (به ندرت)


گاهی اوقات(گهگاه)


در حد متوسط (نه زیاد نه کم)


بیشتر اوقات


همیشه


درمورد من صدق نمی کند
خیلی کم (به ندرت)


گاهی اوقات(گهگاه)


در حد متوسط (نه زیاد نه کم)


بیشتر اوقات


همیشه


درمورد من صدق نمی کند
خیلی کم (به ندرت)


گاهی اوقات(گهگاه)


در حد متوسط (نه زیاد نه کم)


بیشتر اوقات


همیشه


درمورد من صدق نمی کند
خیلی کم (به ندرت)


گاهی اوقات(گهگاه)


در حد متوسط (نه زیاد نه کم)


بیشتر اوقات


همیشه


درمورد من صدق نمی کند
خیلی کم (به ندرت)


گاهی اوقات(گهگاه)


در حد متوسط (نه زیاد نه کم)


بیشتر اوقات


همیشه


درمورد من صدق نمی کند
خیلی کم (به ندرت)


گاهی اوقات(گهگاه)


در حد متوسط (نه زیاد نه کم)


بیشتر اوقات


همیشه


درمورد من صدق نمی کند
خیلی کم (به ندرت)


گاهی اوقات(گهگاه)


در حد متوسط (نه زیاد نه کم)


بیشتر اوقات


همیشه


درمورد من صدق نمی کند
خیلی کم (به ندرت)


گاهی اوقات(گهگاه)


در حد متوسط (نه زیاد نه کم)


بیشتر اوقات


همیشه


درمورد من صدق نمی کند
خیلی کم (به ندرت)


گاهی اوقات(گهگاه)


در حد متوسط (نه زیاد نه کم)


بیشتر اوقات


همیشه


درمورد من صدق نمی کند
خیلی کم (به ندرت)


گاهی اوقات(گهگاه)


در حد متوسط (نه زیاد نه کم)


بیشتر اوقات


همیشه


درمورد من صدق نمی کند
خیلی کم (به ندرت)


گاهی اوقات(گهگاه)


در حد متوسط (نه زیاد نه کم)


بیشتر اوقات


همیشه


درمورد من صدق نمی کند
خیلی کم (به ندرت)


گاهی اوقات(گهگاه)


در حد متوسط (نه زیاد نه کم)


بیشتر اوقات


همیشه


درمورد من صدق نمی کند


Tafrihat-468 ads 468