اسم عبری پسرانهاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم عبری پسرانه

ايّوب

ايّوب : (عبری) 1- برگشت به سوي خدا؛ 2- (اَعلام) 1) (در تورات) از پیامبران بنی اسرائیل که گفته شده…

اميريوسف

اميريوسف :  (عربي ـ عبري) از نام‌هاي مركب، ( امير و يوسف.

امیراسماعیل

اميراسماعیل : (عربي ـ عبری)، از نام  هاي مركب، ه امير و اسماعیل.

امیرابراهیم

اميرابراهيم : (عربي ـ عبري)، از نام هاي مركب، ( امير و ابراهيم.

الیاس

الياس : (عبری) (= ايليا) 1- (اَعلام) نام پيغمبري از يهود و بني اسرائيل در زمان آخاب و ايزابل كه…

اسماعیل

اسماعيل : (عبري) 1- به معني «مسموع از خدا »؛ 2- (اَعلام) 1) پیامبر بنی اسرائیل پسر ابراهيم نبي(ع) و…

اِسرافیل

اِسرافيل : (عبري) 1- درخشيدن مانند آتش؛ 2- (در اديان) به باور مسلمانان و پيروان ديگر اديان سامي، يكي از…

اِسحاق

اِسحاق :  (عبري) (اَعلام) 1) نام پسر حضرت ابراهيم(ع) از ساره [سارا] از زمره پيامبران بني اسرائيل. نام اين پيغمبر…